user-avatar
2 năm trước

Đốt một lượng Al trong 6,72 lít O2. Chất rắn thu được sau phản ứng cho hòa tan hoàn toàn vào dung dịch HCl thấy thoát ra 6,72 lít H2. Tính khối lượng Al đã dùng? (Giải theo phương pháp lớp 9)

      197 lượt thích 960 lượt xem       1 trả lời
user-avatar

nO2 = nH2 = 0,3

4Al + 3O2 —> 2Al2O3

0,4……0,3

Al2O3 + 6HCl —> 2AlCl3 + 3H2O

2Al + 6HCl —> 2AlCl3 + 3H2

0,2………………………………0,3

—> nAl tổng = 0,6 —> mAl = 16,2