user-avatar
1 năm trước

Thêm 0,35 mol NaOH vào dung dịch X chứa 0,1 mol AlCl3. Tính khối lượng kết tủa thu được? (Giải theo phương pháp lớp 9).

      49 lượt thích 1929 lượt xem       1 trả lời
user-avatar

AlCl3 + 3NaOH —> Al(OH)3 + 3NaCl

0,1………….0,3………….0,1

Al(OH)3 + NaOH —> NaAlO2 + 2H2O

0,05………..0,05

—> nAl(OH)3 còn lại = 0,1 – 0,05 = 0,05

—> mAl(OH)3 = 3,9