user-avatar
2 năm trước

Oxi hóa không hoàn toàn 5,06g ancol đơn chức X thu được 6,66g hỗn hợp sản phẩm Y gồm andehit, axit cacboxylic, ancol dư và nước. Nếu cho một nửa hỗn hợp Y tác dụng với NaHCO3 dư thì khi kết thúc phản ứng vừa đủ với Na thì thu được 3,99g chất rắn Z. Xác định CTPT và tính hiệu suất oxi hóa ancol X.

      81 lượt thích 1009 lượt xem       1 trả lời
user-avatar

Không hiểu: Nếu cho một nửa hỗn hợp Y tác dụng với NaHCO3 dư thì khi kết thúc phản ứng vừa đủ với Na