user-avatar
1 năm trước

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm ancol etylic, axit axetic, andehit axetic, metyl fomat thu được 26,88 lít CO2 và 26,10 gam H2O. Thành phần phần trăm về khối lượng của ancol etylic trong hỗn hợp X là :

A. 35,38% B. 13,78% C. 24,87% D. 37.58%

      182 lượt thích 1771 lượt xem       1 trả lời
user-avatar

nCO2 = 1,2; nH2O = 1,45

—> nC2H5OH = nH2O – nCO2 = 0,25

X gồm C2H6O, C2H4O2, C2H4O —> nX = nCO2/2 = 0,6

—> 0,6 < nO < 1,2

mX = mC + mH + mO —> 26,9 < mX < 36,5

—> 31,51% < %C2H5OH < 42,75%

—> A và D