user-avatar
1 năm trước

Cho một kim loại A tác dung với một dung dịch muối B. Viết phương trình hóa học xảy ra trong các trường hợp:

a) Tạo chất khí, kết tủa trắng, kết tủa xanh

b) Tạo chất khí, kết tủa trắng. Sục khí CO2 dư vào sản phẩm, kết tủa tan, dung dịch trog suốt.

c) Tạo 2 chất khí. Cho dung dịch HCl vào dung dịch thu được tấy giải phóng khí. Dẫn khí này vào Ca(OH)2 thì thấy đục.

d) Kim loại mới sinh ra bám trên kim loại A. Lấy hỗ hợp kim loại này hòa tan trong dung dịch HNO3 đặc nóng thu được dd G có có 3 muối và khí D duy nhất.

e) Sau khi phản ứng kết thúc, được chất khí và dung dịch K. Chia K thành 2 phần: Sục CO2 dư từ từ vào phần 1 thấy tạo thành kết tủa. Sục từ từ khí HCl vào 2 phần cũng thấy tạo kết tủa, sau đó kết tủa tan khi HCl dư tạo dung dịch Y trong suốt. Nhỏ tiếp dung dịch NaOH từ từ vào Y thấy kết tủa tạo thành, sau đó tan trong NaOH dư.

      30 lượt thích 945 lượt xem       1 trả lời
user-avatar

a. Ba + dung dịch CuSO4:

Ba + H2O —> Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + CuSO4 —> BaSO4 + Cu(OH)2

b. Ca vào dung dịch Ca(HCO3)2:

Ca + H2O —> Ca(OH)2 + H2

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 —> CaCO3 + H2O

CO2 + H2O + CaCO3 —> Ca(HCO3)2

c. Na vào dung dịch (NH4)2CO3

Na + H2O —> NaOH + H2

NaOH + (NH4)2CO3 —> NH3 + Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + HCl —> NaCl + CO2 + H2O

CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O

d. Fe vào dung dịch CuSO4

Fe + CuSO4 —> FeSO4 + Cu

Fe + HNO3 —> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Cu + HNO3 —> Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

Cu + Fe(NO3)3 —> Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

e. Na vào dung dịch AlCl3

Na + H2O —> NaOH + H2

NaOH + AlCl3 —> Al(OH)3 + NaCl

Al(OH)3 + NaOH —> NaAlO2 + H2O

NaAlO2 + CO2 + H2O —> Al(OH)3 + NaHCO3

NaAlO2 + HCl + H2O —> Al(OH)3 + NaCl

Al(OH)3 + HCl —> AlCl3 + H2O

NaOH + AlCl3 —> Al(OH)3 + NaCl

Al(OH)3 + NaOH —> NaAlO2 + H2O