user-avatar
1 năm trước

Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau.

Phần 1: Tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí H2.

Phần 2: Tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, sinh ra y mol khí N2O ( sản phẩm khử duy nhất). Quan hệ của x và y? (Giải theo phương pháp lớp 9)

      171 lượt thích 2518 lượt xem       1 trả lời
user-avatar

Al + NaOH + H2O —–> NaAlO2 + 1,5H2

(2x/3) <——————————————–x

8Al + 30HNO3 —–> 8Al(NO3)3 + 3N2O + (8y/3) <—————————————–y

15H2O

– Vì 2 phần bằng nhau —> (2x/3) = (8y/3)

—> x : y = 4 : 1 hay x = 4y.