user-avatar
1 năm trước

Chia 29,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho phản ứng với lượng dư dung dịch HCl sinh ra 3,36 lít (điều kiện tiêu chuẩn). Cho phần 2 tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thu được V lít khí NO2 (điều kiện tiêu chuẩn) và dung dịch Y.

a. Tính V

b. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch NH3. Tính khối lượng kết tủa thu được sau khi các phản ứng kết thúc.

      142 lượt thích 1450 lượt xem       1 trả lời
user-avatar

Khối lượng mỗi phần là 14,8 gam

Với HCl:

Fe + 2HCl —> FeCl2 + H2

0,15……………….0,15

—> nCu = 0,1

Với HNO3 đặc nóng dư:

Fe + 6HNO3 —> Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

0,15…………………..0,15………..0,45

Cu + 4HNO3 —> Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

0,1……………………..0,1…………..0,2

—> nNO2 tổng = 0,65 —> V = 14,56

Y với NH3 dư:

HNO3 + NH3 —> NH4NO3

Fe(NO3)3 + 3NH3 + 3H2O —> Fe(OH)3 + 3NH4NO3

0,15……………………………………..0,15

Cu(NO3)2 + 2NH3 + 2H2O —> Cu(OH)2 + 2NH4NO3

Cu(OH)2 + 4NH3 —> Cu(NH3)4(OH)2

Kết tủa chỉ có Fe(OH)3.

—> mFe(OH)3 = 16,05