user-avatar
2 năm trước

Tìm m lớn nhất để bất phương trình m (|sin x| + |cos x| + 1) ≤ |sin 2x| + |sin x| + |cos x| − 2018

Tìm số thực m lớn nhất để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x ∈ R

m (|sin x| + |cos x| + 1) ≤ |sin 2x| + |sin x| + |cos x| − 2018

      101 lượt thích 581 lượt xem       1 trả lời
user-avatar

Bạn Hoàng Ngọc Long trả lời linh tinh còn ở nhiều câu hỏi khác nữa cơ. Mình báo cáo sai phạm nhiều rồi nhưng chưa được xử lí.