user-avatar
2 năm trước

Tìm giới hạn của lim (căn bậc 4 của (n^4 cộng 1) - n)

lim ( (căn bậc 4 của (n (mũ 4) cộng 1)) - n)

      32 lượt thích 454 lượt xem       1 trả lời
user-avatar

lim mà vì lim 1/n^4 =0, lim1/n^3=0

=> lim = 1